Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα πολιτική ασφαλείας εξηγεί τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για σας μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου (site), τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε ,τη νόμιμή βάση, το χρονικό διάστημα επεξεργασίας τους, τα πρόσωπα φυσικά ή νομικά στα οποία τα διαβιβάζουμε, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε. Εφόσον υποβάλετε παραγγελία μέσω του διαδικτυακού μας τόπου συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι o Κωνσταντίνος Κωσταρίδης οδός Κολοκοτρώνη 13 Ρόδος 85100, τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 23372.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός πελάτη ή επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου (site), εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Ο όρος «επεξεργασία» καλύπτει ευρύ φάσμα πράξεων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με χειροκίνητα είτε με αυτοματοποιημένα μέσα. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Για να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες σας ενδέχεται να σας ζητείται να δίνετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο, επάγγελμα, προορισμός αποστολής παραγγελίας, e-mail , ΑΦΜ κλπ) κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα www.kostaridis.gr .

 

ΣΚΟΠΟΣ

Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνετε στη σελίδα www.kostaridis.gr, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό να πραγματοποιήσουμε την πώληση εμπορευμάτων και την είσπραξη του αντιτίμου , να διασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία και να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας , να επικοινωνούμε καλύτερα μαζί σας , να εκδίδουμε τις φορολογικές αποδείξεις ή τιμολόγια σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις Η μη χορήγηση από την πλευρά σας των δεδομένων αυτών θα είχε ως συνέπεια την αδυναμία ή την ελλιπή εκπλήρωση των συμβάσεων αυτών, την αδυναμία συμμόρφωσής μας με την ελληνική νομοθεσία και την ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων εις βάρος μας.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους ως άνω σκοπούς είναι η σύναψη και εκπλήρωση σύμβασης, η επιδίωξη των σκοπών των έννομων συμφερόντων μας , η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας και η συναίνεσή σας , όταν μας την παρέχετε. Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται από το νόμο.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και συμβάσεων Ειδικότερα τα φυλάσσουμε για όσο διαρκούν οι ως άνω συμβατικές σχέσεις και μετά τη λήξη τους κατά το διάστημα παραγραφής απαιτήσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτές, και για όσο διάστημα απαιτεί η επιδίωξη των έννομων συμφερόντων μας και οι διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε εταιρείες που συνεργαζόμαστε αλλά πάντοτε για λόγους που έχουν να κάνουν με τη προώθηση και εκτέλεση της παραγγελίας σας και με γνώμονα ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για παράνομους σκοπούς. Επίσης μεταβιβάζονται στις φορολογικές αρχές σε μορφή τιμολογίου

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Έχετε το δικαίωμα να αντιτίθεστε οποιαδήποτε στιγμή στη λήψη υλικού απευθείας εμπορικής προώθησης. Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή. Έχετε δικαίωμα διαγραφής (η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να διαγράψει δεδομένα, εφόσον υπάρχει νομική υποχρέωση που επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων). Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Η σελίδα www.kostaridis.gr δεν απευθύνεται σε παιδιά και πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες μας. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή έχετε κάποια πρόταση ή δήλωση που επιθυμείτε να κάνετε σχετικά με τα ανωτέρω θέματα σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kostaridis.gr.

Κατά την περιήγησή σας στη σελίδα www.kostaridis.gr , χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά τις διαδικασίες αυτές, που αφορούν ανώνυμα στοιχεία που συλλέγονται για σκοπούς διαφήμισης.

Google Analytics: Πρόκειται για κώδικα που είναι εγκατεστημένος στο site και μας βοηθάει να βλέπουμε όλη την δραστηριότητα των χρηστών μέσα στη σελίδα www.kostaridis.gr από την εισαγωγή τους στο site μέχρι και την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας.

Remarketing Affiliate: Πρόκειται για κώδικα που είναι εγκατεστημένος στο site και μας βοηθάει να σερβίρουμε στους χρήστες συγκεκριμένο διαφημιστικό υλικό, ανάλογα με τη συμπεριφορά που έχουν μέσα στο site.

Διασύνδεση Google Adwords με website: Πρόκειται για κώδικα εγκατεστημένο στο site που δημιουργεί τη διασύνδεση μεταξύ της ιστοσελίδας και της διαφημιστικής πλατφόρμας Google Adwords. Ο κώδικας αυτός χρησιμοποιείται για να γίνεται δημιουργία remarketing λιστών, δηλαδή λίστες με χρήστες που έχουν μία συγκεκριμένη συμπεριφορά μέσα στο site με στόχο να λαμβάνουν διαφημιστικά μηνύματα πιο στοχευμένα σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Facebook: Πρόκειται για κώδικα εγκατεστημένο στο site, ο οποίος χρησιμοποιείται για να γίνεται δημιουργία remarketing λιστών, δηλαδή λίστες με χρήστες που έχουν μία συγκεκριμένη συμπεριφορά μέσα στο site με στόχο να λαμβάνουν διαφημιστικά μηνύματα πιο στοχευμένα σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Ενημερωτικά δελτία: Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να εγγραφεί στις λίστες για την παραλαβή των ενημερωτικών δελτίων της εταιρείας μας. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί, να διαγραφεί από τις αντίστοιχες λίστες. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις, η αποδοχή των όρων είναι υποχρεωτική.

 

Ενημέρωση για τα Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Τα cookies μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησης επιτρέποντας στις τοποθεσίες να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας ή δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφεύγετε τη σύνδεση κάθε φορά που επισκέπτεστε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Εάν δεν θέλετε οι τοποθεσίες να αποθηκεύουν cookie στον υπολογιστή σας, μπορείτε να τα αποκλείσετε. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να μην επιτρέψει να προβάλλονται σωστά ορισμένες σελίδες ή μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα από μια τοποθεσία που σας ενημερώνει ότι για να την προβάλετε σωστά πρέπει να κάνετε αποδοχή των cookies. Στη σελίδα www.kostaridis.gr , χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργίας της ιστοσελίδας, τη σωστή περιήγηση σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στις ανάγκες σας. Επίσης, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας και αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο του ιστοτόπου. Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά τα cookies που χρησιμοποιούμε:

Κατηγορίες Cookies

Διαφημιστικά cookies: Προχωρούν στην συλλογή δεδομένων που επιτρέπουν να εμφανίζουμε διαφημίσεις αναλόγως των προτιμήσεων και αναγκών των επισκεπτών. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν επίσης να μετράμε την απόδοση των διαφημιστικών ενεργειών μας.

Cookies στόχευσης: Επιτρέπουν στις συνεργαζόμενες με εμάς διαφημιστικές εταιρείες, να κατατάξουν τους χρήστες αναλόγως των ενδιαφερόντων τους και να εμφανίζουν σχετικές διαφημίσεις σε τρίτες ιστοσελίδες. Λειτουργούν προσδιορίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής και τη συσκευή από την οποία συνδέεται ένας χρήστης στο διαδίκτυο.

Cookies Επιδόσεων: Μας επιτρέπουν να μετράμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, καθώς και την προέλευση και τον τύπο συσκευής από την οποία έχει επισκεφθεί ο χρήστης την ιστοσελίδα μας, με σκοπό την βελτίωση της επίδοσής της. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies, είναι αθροιστικές και ανώνυμες.

Απολύτως απαραίτητα cookies: Είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Συνήθως εγκαθίστανται μετά από δικές σας ενέργειες, οι οποίες ισοδυναμούν με αίτημα για υπηρεσίες, όπως η ρύθμιση των προτιμήσεών σας για το ιδιωτικό απόρρητο, η σύνδεσή σας ή η συμπλήρωση φορμών.

Υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής ή μη αποδοχής των παραπάνω cookies (εξαιρούνται τα απολύτως απαραίτητα cookies), σε μήνυμα που εμφανίζεται κατά την περιήγησή σας στη σελίδα. Σε περίπτωση μη αποδοχής, απενεργοποιούνται όλα τα παραπάνω cookies (εξαιρούνται τα απολύτως απαραίτητα cookies).